33. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 15-19 września 2014 r. odbywa się 33. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie organizowane przez Urząd Patentowy RP. Kolejny raz seminarium odbędzie się z udziałem znakomitych prelegentów, wśród których warto wymienić: prof. Urszulę Promińską (Uniwersytet Łódzki), prof. Aurelii Nowickiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Andrzeja Szewca (Politechnika Świętokrzyska) oraz prof. Ryszarda Skubisza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Oprócz przedstawicieli świata nauki, w seminarium biorą także udział inni zaproszeni goście, w tym: dr Igor Dydenko – ekspert Europejskiego Urzędu Patentowego, a także ekspert Marek Truszczyński – ekspert Polskiego Urzędu Patentowego RP oraz Pani Beata Piwowarska – Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Swoją obecnością uświetnił seminarium prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.