Wybrane pojęcia

działalność twórcza
jest to działanie kreatywne, tworzące coś nowego, oryginalnego, coś czego dotąd nie było (nie ma znaczenia dla ochrony prawno-autorskiej wartość utworu, jego walory estetyczne czy moralne, ani jego treść merytoryczna; z ochrony prawnej korzystają zarówno utwory o wysokich walorach literackich lub artystycznych, jak i utwory miernej wartości)

indywidualny charakter
piętno osobiste, niepowtarzalny charakter formy przejawiający się w ujęciu tematu i sposobie jego wyrażenia (utwór nie ma charakteru indywidualnego, jeżeli forma w jakiej jest wyrażony, będzie typowa dla danego rodzaju dzieła, np. typowe rysunki techniczne, typowe tabele, zestawienia alfabetyczne)

ustalenie utworu
jego uzewnętrznienie, nadanie mu takiej postaci, również nietrwałej, która pozwala na zapoznanie się z utworem co najmniej jednej osobie poza samym twórcą (wygłoszenie wykładu lub przemówienia, wykonanie improwizacji muzycznej lub słownej)

utrwalenie utworu
sporządzenie pierwszego nośnika materialnego, tzn. nadanie utworowi takiej postaci materialnej, która umożliwia zapoznanie się z utworem dowolnej liczbie osób w dowolnym czasie (sporządzenie rękopisu lub maszynopisu, nagranie utworu muzycznego na taśmie)

zwielokrotnienie utworu
sporządzenie kolejnych egzemplarzy utworu na podstawie pierwszego nośnika

rozpowszechnienie utworu
publiczne udostępnienie utworu za zgodą twórcy, przy czym utwór rozpowszechniony niekoniecznie musi być zwielokrotniony (rozpowszechnieniem jest np. publiczne wykonanie utworu dla którego nie ma zapisu słownego lub nutowego)

utwór opublikowany
taki, który został za zgodą twórcy zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały publicznie udostępnione

korzystanie z utworu
możliwość używania utworu, osiągania korzyści z tytułu jego posiadania

rozporządzanie utworem
możliwość dysponowania utworem, zarządzania sposobem korzystania z niego.

pola eksploatacji
są to formy i sposoby, w jakich utwór może być używany; w ustawie są wymienione przykładowo:
* utrwalenie,
* zwielokrotnianie określoną techniką,
* wprowadzanie do obrotu,
* wprowadzanie do pamięci komputera,
* publiczne wykonywanie albo publiczne odtworzenie,
* wystawienie,
* wyświetlenie,
* najem,
* dzierżawa,
* nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
* nadanie za pośrednictwem satelity,
* równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną (mogą być jeszcze inne sposoby korzystania z utworu lub używania go, które zainteresowani eksploatacją utworu mogą określić w umowie);
należy pamiętać: każda odmienna technika korzystania z utworu stanowi odrębne pole eksploatacji)

wprowadzenie utworu do obrotu
to przeniesienie własności egzemplarza utworu lub inne rozporządzenie tym egzemplarzem przez uprawnionego, z tym że jeżeli umowa między stronami nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu (np. sprzedaż książki lub płyty) nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych na nabywcę, a przeniesienie autorskich praw majątkowych nie przenosi na nabywcę własności egzemplarza utworu.