Ochrona własności przemysłowej w Polsce

W dniu 22 sierpnia 2001 roku weszła w życie nowa ustawa „Prawo własności przemysłowej”, zastępująca dotychczas obowiązujące ustawy: o wynalazczości, o znakach towarowych, o ochronie topografii układów scalonych, o Urzędzie Patentowym RP.

Uwaga!

  • prawa wyłączne istniejące w dniu wejścia w życie nowej ustawy pozostają w mocy i stosują się do nich zasadniczo przepisy dotychczasowe;
  • warunki wymagane do uzyskania praw wyłącznych ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu dokonania zgłoszenia w UP RP;
  • postępowanie przed UP RP toczy się od dnia 22.08.2001r. według przepisów nowej ustawy;
  • postępowania sporne i odwoławcze wszczęte i niezakończone przed 22.08.2001r. toczą się od tego dnia według przepisów nowej ustawy;
  • zgłoszenia wzorów zdobniczych dokonane przed 22.08.2001r. i nierozpatrzone do tej daty, uważa się za zgłoszenia wzorów przemysłowych.