Cele działalności

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych jest organizacją społeczną zrzeszającą na zasadzie dobrowolności rzeczników patentowych działających w szkołach wyższych, bez względu na rodzaj stosunku prawnego wiążącego ich ze szkołą wyższą. Rada działa jako stowarzyszenie zarejestrowane w trybie przepisów ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku i ma osobowość prawną.Wszyscy członkowie stowarzyszenia należą do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, będącej samorządem zawodowym rzeczników patentowych, do którego przynależność jest obowiązkowa.Celem Rady jest:

 • Utrzymywanie stałej łączności między rzecznikami patentowymi działającymi na rzecz szkoły wyższej
 • Wymiana doświadczeń między członkami Rady w zakresie organizacji i form realizacji zadań z zakresu ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych
 • Popularyzacja problematyki ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wśród pracowników i studentów szkół wyższych
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu nadanie należytej rangi problematyce własności intelektualnej w szkołach wyższych
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej przez swoich członków

Rada realizuje cele statutowe poprzez następujące formy działania:

 • Organizowanie sympozjów, seminariów, konferencji, wykładów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów specjalistycznych
 • Inicjowanie i aktywne uczestnictwo w tworzeniu form organizacyjnych dla działań na rzecz własności intelektualnej w szkołach wyższych
 • Współudział w kształtowaniu prawa dotyczącego własności intelektualnej
 • Integracja działalności szkół wyższych w zakresie własności intelektualnej z systemem europejskim
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej
 • Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z celami Rady i umożliwiającej realizację celów statutowych
 • Pozyskiwanie różnych jednostek administracyjnych, edukacyjnych, naukowych, gospodarczych oraz innych osób prawnych i fizycznych dla wspierania działania i rozwoju Rady
 • Reprezentowanie w kraju i za granicą swoich członków oraz ochrona ich interesów
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony własności intelektualnej

Informacje o pierwszym zespole redakcyjnym, z którego inicjatywy powstała niniejsza strona internetowa, znajdują się na podstronie tego serwisu – PatentMEN.