Kontakt

Nazwa stowarzyszenia:
Siedziba stowarzyszenia:
Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl
KRS: 0000014429
REGON: 260017832
Nr rachunku bankowego:
31 1750 0012 0000 0000 3051 3126
Zarząd:

Przewodnicząca:

V-ce Przewodnicząca:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członkowie zarządu:

 

Magdalena Heyck 
Uniwersytet Wrocławski
Alicja Adamczak
Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Maciej Czarnik
Uniwersytet Jagielloński
Elżbieta Postołek
Akademia Górniczo-Hutnicza
Patrycja Rosół
Akademia Górniczo-Hutnicza
Monika Wielecka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Informacje o pierwszym zespole redakcyjnym, z którego inicjatywy powstała niniejsza strona internetowa, znajdują się na podstronie tego serwisu – PatentMEN.
_____________________________________________________________________

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych jest organizacją społeczną zrzeszającą na zasadzie dobrowolności rzeczników patentowych działających w szkołach wyższych, bez względu na rodzaj stosunku prawnego wiążącego ich ze szkołą wyższą. Rada działa jako stowarzyszenie zarejestrowane w trybie przepisów ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku i ma osobowość prawną.Wszyscy członkowie stowarzyszenia należą do Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych, będącej samorządem zawodowym rzeczników patentowych, do którego przynależność jest obowiązkowa.Celem Rady jest:

 • Utrzymywanie stałej łączności między rzecznikami patentowymi działającymi na rzecz szkoły wyższej
 • Wymiana doświadczeń między członkami Rady w zakresie organizacji i form realizacji zadań z zakresu ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych
 • Popularyzacja problematyki ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wśród pracowników i studentów szkół wyższych
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu nadanie należytej rangi problematyce własności intelektualnej w szkołach wyższych
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej przez swoich członków

Rada realizuje cele statutowe poprzez następujące formy działania:

 • Organizowanie sympozjów, seminariów, konferencji, wykładów, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów specjalistycznych
 • Inicjowanie i aktywne uczestnictwo w tworzeniu form organizacyjnych dla działań na rzecz własności intelektualnej w szkołach wyższych
 • Współudział w kształtowaniu prawa dotyczącego własności intelektualnej
 • Integracja działalności szkół wyższych w zakresie własności intelektualnej z systemem europejskim
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej
 • Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z celami Rady i umożliwiającej realizację celów statutowych
 • Pozyskiwanie różnych jednostek administracyjnych, edukacyjnych, naukowych, gospodarczych oraz innych osób prawnych i fizycznych dla wspierania działania i rozwoju Rady
 • Reprezentowanie w kraju i za granicą swoich członków oraz ochrona ich interesów
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony własności intelektualnej